Spalanie trocin w świetle przepisów

Trociny to produkt, który można wykorzystać jako materiał grzewczy. Najczęściej produkowany jest pellet lub brykiet z trocin. Przepisy, które zakazują bezwzględnie spalania odpadów z drewna, dotyczą zanieczyszczonego drewna, czyli odpadów drewnianych pokrytych substancjami konserwującymi, lakierami, klejami. Spalanie takich przedmiotów w zwykłych domowych kotłach powoduje emisję szkodliwych substancji. Pod żadnym pozorem nie wolno zatem spalać starych mebli, ram okiennych, paneli podłogowych, parkietów, trocin i wiór pochodzących z obróbki płyt wiórowych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska

Odpady i produkty z czystego, niezanieczyszczonego drewna (takie jak ścinki, trociny) mogą być wykorzystane jako materiał grzewczy. Zezwala na to Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz. U. z 2018 r. poz. 93). W niektórych przypadkach potrzebne jest zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Z obowiązku uzyskania zezwolenia zwolnione są między innymi:

  • osoby fizyczne i jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami, wykorzystujące odpady na potrzeby własne;
  • podmioty prowadzące działalność inną niż gospodarcza w zakresie gospodarowania odpadami, na przykład podmioty zbierające zużyte opakowania po żywności, leki i opakowania po lekach w szkołach, placówkach oświatowo-wychowawczych, urzędach;
  • władającego nieruchomością, który zbiera odpady komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości;
  • osoby władające powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, w których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;
  • podmioty zobowiązane do uzyskania pozwolenia zintegrowanego, o którym mowa w ustawie a dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska;
  • punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą lub gminami.

Gdzie po zezwolenie?

W przypadku konieczności uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów i zezwolenia na przetwarzanie odpadów można złożyć wniosek o jedno (wspólne) zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów. Można je uzyskać w:

  • starostwach powiatowych,
  • urzędach marszałkowskich,
  • regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska,
  • urzędach dzielnicowych.

Również tam można uzyskać informacje i porady w przypadku wątpliwości dotyczących przetwarzania odpadów oraz konieczności uzyskania zezwoleń.

Polityka prywatności