Jakie pozwolenia trzeba posiadać na spalanie trocin?

Choć trociny powstają w wyniku produkcji różnych elementów drewnianych, same w sobie mogą okazać się bardzo pożytecznym surowcem. Suche trociny często są wykorzystywane jako podłoże dla gryzoni i innych zwierząt, podkład organiczny, do procesu wędzenia lub do produkcji paliwa opałowego. Czy jednak na spalanie trocin trzeba uzyskać specjalne zezwolenie?

Jak prawo zapatruje się na trociny?

Istnieją przepisy, które zabraniają spalania odpadów z drewna, jednak tylko tego zanieczyszczonego. A jak przepisy zapatrują się na trociny? Trociny to odpad powstający przy produkcji kołków czy innych produktów z czystego, suchego drewna, niezanieczyszczonego lakierami, klejami ani podobnymi substancjami (wyjątkiem są trociny pochodzące z obróbki płyt wiórowych). Zgodnie z tą definicją, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. zezwala na spalanie ścinek i trocin z czystego drewna przez osoby fizyczne oraz podmioty niebędące przedsiębiorcami. Jeżeli zatem nie prowadzimy działalności gospodarczej, a trociny wykorzystujemy na potrzeby własne, do spalania w domowych warunkach, nie potrzebujemy uzyskiwać na to zezwolenia. Co jednak w przypadku, gdy wspomniane Rozporządzenie nie uwzględnia nas jako podmiotu zwolnionego z obowiązku uzyskania zezwolenia? Gdzie możemy je zdobyć?

 Zezwolenie na zbieranie i przetwarzanie odpadów

W przypadku, gdy chcemy wykorzystać czyste trociny na przykład do spalania w zakładowym kotle jako przedsiębiorca, konieczne może być uzyskanie zezwolenia na zbieranie i przetwarzanie odpadów (R1). Zezwolenie takie na wniosek można uzyskać w starostwie powiatowym, urzędzie marszałkowskim, regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska bądź urzędach dzielnicowych. Zgłaszamy wówczas chęć spalania odpadów o kodzie 03 01 05 (trociny, wióry, ścinki itp.). Gdy odpady tego typu wykorzystywane będą w ilości do 10 Mg/rok, nie jest konieczne prowadzenie ich ewidencji (KEO).

Polityka prywatności